Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok 2014

Dyrektor Alina Polak

(Imię i nazwisko)

 

 

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie referacie/ jednostce sektora finansów publicznych/ samorządowym zakładzie budżetowym/ instytucji kultury 2)

                                      Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzelców 2/1, 55-050 Sobótka

            (/nazwa referatu/ jednostki sektora finansów publicznych/ samorządowego zakładu budżetowego/ instytucji kultury)

 

Część A3)

x w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B4)

_ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej zostały opisane w załączniku nr 1. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

zostały opisane w załączniku nr 2.

Część C5)

_ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej zostały opisane w załączniku nr 1.

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

zostały opisane w załączniku nr 2.

Część D6)

Opis działań, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku został przedstawiony w załączniku nr 3.

Część E7)

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia  pochodzących z:8)

x monitoringu realizacji celów i zadań,

x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,9)

x procesu zarządzania ryzykiem,

_ audytu wewnętrznego,

x kontroli wewnętrznych,

x kontroli zewnętrznych,

_ innych źródeł informacji:...............................................................................................................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

 

 

Sobótka, 30-01-2015 r.                                                                   (-) Alina Polak

                                                                                                  (podpis kierownika referatu/ jednostki)

 

Załącznik nr 1

do oświadczenia

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

(Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki/referatu, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań lub ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Załącznik nr 2

do oświadczenia

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

(Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Załącznik nr 3

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

(Należy opisać najistotniejsze działania jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w załączniku nr 2 do oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Pozostałe działania:

(Należy opisać najistotniejsze działania, nie zaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Objaśnienia

1) Kierownik kierujący pionem organizacyjnym, referatem lub jednostką organizacyjną gminy składa oświadczenie o stanie kontroli zarządczej wraz z kwestionariuszem samooceny „A”, w terminie 14 dni od daty otrzymania druków. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020). Kwestionariusze samooceny „B” wypełniają anonimowo pracownicy referatów i jednostek organizacyjnych gminy, a informacje w nich zawarte mają wpływ na treść oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w jednostce. 

2) Niepotrzebne skreślić.

3) W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C. Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywności działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem. Części B i C skreśla się.

4) W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C. Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej wymienionych elementów: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywności działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6. Części A i C skreśla się.

5) W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A  albo B albo C. Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła żadnego z wymienionych elementów: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywności działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem. Części A i B skreśla się.

6) Część D wypełnia się w przypadku gdy, w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była wypełniona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze  oświadczenie były podejmowane inne, niezaplanowane, działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania kontroli zarządczej. W oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej za rok 2010 nie wypełnia się pkt. 1 załącznika nr 3.

7) Wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

8) Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.

9) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy.

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Cieciora 18-02-2015 07:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 18-02-2015 07:22