herb BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce

www.bip.ops.sobotka.pl

Sobótka, dnia 2017-02-10

 

OPS. 0321.2.DBF.2017

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce za 2016 rok

 

Zgodnie z ustawę o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zleconei zadania wynikające z programów rządowych. Dotyczą one pomocy osobom  i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej rozwiązać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar udzielanych świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, ale powinny także zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają, celom i aktualnym możliwościom pomocy społecznej. Ograniczenie świadczeń pomocy społecznej do niezbędnego minimum lub odmowa ich przyznania może nastąpić w razie stwierdzenia marnotrawstwa przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia bądź też marnotrawstwa własnych zasobów materialnych. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, a także nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe było m.in.:

 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • brak możliwości zatrudnienia
 • bezrobocia
 • upośledzenie fizyczne i umysłowe
 • niepełnosprawności
 • długotrwała choroba
 • ubóstwa
 • bezdomności
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych
  i niepełnych
 • alkoholizm
 • trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 • przemoc
 • zdarzenia losowego
 • inne

 

Ośrodek realizuje także inne zadania zapisane w innych ustawach, tj.:

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- Ustawa o świadczeniach rodzinnych

- Ustawa o postępowaniu wobec dłużników

- Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

- Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

- Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

- Ustawa prawo energetyczne

- Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programy wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

- Ustawa o Karcie Dużej Rodziny

- Ustawa o systemie oświaty

- Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

              - Ustawy o osobach starszych

W 2016 roku pomocą objęto około 3850 osób tj. około 940 rodzin. Udzielono różnych form pomocy wynikających z ustaw, zarówno w postaci świadczeń pieniężnych, rzeczowych, usług opiekuńczych jak i w postaci pracy socjalnej (prowadzenie rodziny, porady, pomoc w załatwianiu spraw sądowych, urzędowych, kierowanie na komisje do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, itp.),

 

OGÓŁEM wydatkowano kwotę - 11.016.590,72

 

Dział 851 - 250.432,18

Dział 852 - 10.687.568,01

Dział 854 - 88.590,53

 

w tym:

- zadania własne plan - 2.427,600,- wykonanie – 2.274.037,61 tj. 93,7 %

- zadania własne z dot. plan - 857.160,- wykonanie – 851.733,32 tj. 99,4 %

- zadania zlecone plan - 7.909.988,- wykonanie – 7.890.819,79 tj. 99,9 %

 

Udzielono 57.139 świadczeń na kwotę 9.432.976,-

w tym:

- zadania własne 27.978 świadczeń – na kwotę 1.005.690,67

- zadania własne z dotacji 24.801 świadczeń – na kwotę 642.204,62

- zadania zlecone 23.355 świadczeń – na kwotę 7.785.080,71

 

OGÓŁEM w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 3.125.770,93

Udzielono 33.804 świadczeń na kwotę 1.005.690,67 + 642.204,62 z dotacji plus 1.477.875,64 na utrzymanie ośrodka w rozdz.85206 - (31.561,92 + 15.000,- z dotacji), rozdz. 85219 - (986.352,84 + 194.528,70 z dotacji ) oraz profilaktyka dział 851 - (250.432,18 )

 

OGÓŁEM w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 7.890.819,79

Udzielono 23.335 świadczeń na kwotę 7.785.080,71 plus 105.739,08 na utrzymanie ośrodka w rozdz.85211, rozdz. 85212, rozdz.85215 i rozdz. 85295 Karta Dużej Rodziny.

Wykonanie planu działalności ośrodka w 2016 roku kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

 

Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii

 

 1. - 6.600,- wykonanie - 5.150,- tj. 78%

 

Wydatek związany z kontynuacją działania i poszerzenie oferty punktu konsultacyjnego o ofertę dla osób uzależnionych od narkotyków i rodzin tych osób (wynagrodzenie terapeuty ) - psycholog interwencja kryzysowa

 

Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

Plan - 277.400,- wykonanie - 245.282,18 tj. 88,4%

 

Profilaktyka uzależnień to dwa obszary zadań, którymi zobowiązana jest zająć się gmina. Jednym z nich jest zapobieganie zjawiskom uzależnień i przemocy w rodzinie a drugim pomoc osobom dotkniętym tym problemem. Profilaktyka ogólna skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy i obejmuje cały przekrój społeczeństwa. Są to działania mające kształtować postawy moralne, kreować sposoby spędzania wolnego czasu i uczyć asertywności w stosunku do środków psychoaktywnych. Działania prowadzone w ramach tego obszaru to np. zajęcia na świetlicach wiejskich, zajęcia w klubach sportowych, zajęcia pozalekcyjne w szkołach a także kampanie ogólnospołeczne.

Do realizacji przyjęto programu profilaktyki uniwersalnej realizowane poprzez :

 1. Zajęcia profilaktyczne w szkołach, to zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez realizatorów w kwocie po 18 zł/ godz. oraz dodatkowo kwoty tzw. „rzeczówki”, na zakup niezbędnych środków do prowadzenia zajęć. Wynagrodzenie dla realizatorów naliczane jest na podstawie zestawień godzin potwierdzonych przez Dyrektorów szkół. Programy realizowane są w następujących szkołach:
 • SP w Świątnikach 5 programów
 • SP w Rogowie Sobóckim 3 programy
 • SP Nr 1 w Sobótce 4 programy
 • Gimnazjum Gminne zrealizowano 3 programy oraz „zieloną szkołę”
 • SP Nr 2 zrealizowano 4 programy
 1. Zajęcia pozalekcyjne sportowe prowadzone są w świetlicach wiejskich, hali gimnazjum i w terenie. Zajęcia realizowane są w ilości po 6 godzin tygodniowo (2 x po 3 godz.)

 

Realizatorzy otrzymują wynagrodzenie w cenie 20 zł/ godzinę. Należność za zajęcia dokonywana jest na podstawie rachunków do podpisanych umów, potwierdzonych przez sołtysów i dyrektorów szkół. Do umów dopisana jest również kwota „ Rzeszówki ” płatna na podstawie faktur przelewowych. Zajęcia prowadzone są w następujących miejscowościach:

 • Tenis stołowy Sulistrowice ( 12 dzieci )
 • Tenis stołowy Będkowice ( 15 dzieci )
 • Badminton Sobótka ( 20 dzieci )
 • Karate Sobótka ( 40 dzieci )
 • Judo Sobótka ( 50 dzieci )
 • Kolarstwo Sobótka ( 18 dzieci )
 • Piłka nożna Sobótka ( 25 dzieci )
 1. Zajęcia pozalekcyjne w świetlicach środowiskowych realizowane są
  w ilości po 6 godzin tygodniowo (2 x po 3 godz.). Realizatorzy otrzymują wynagrodzenie w cenie 20 zł/ godzinę. Należność za zajęcia dokonywana jest na podstawie rachunków do podpisanych umów, wykonanie których potwierdzają sołtysi. Zajęcia takie odbywają się w następujących miejscowościach:
 • Świetlica Sulistrowice
 • Świetlica w Sobótce Zach. ( przedszkole)
 • Świetlica w Rogowie Sobóckim
 • Świetlica w Mirosławicach
 • Świetlica w Okulicach
 • Świetlica Caritas w Sobótce
 • Świetlica Kryształowicach
 • Świetlica w Przezdrowicach
 • Świetlica Siedlakowicach
 • Świetlica Harcerska
 • Świetlica Strzegomiany

Do realizacji zajęć profilaktycznych świetlice wyposażane są w niezbędne materiały. Dokonuje się zakupu dla wszystkich świetlic, następnie (w zależności od potrzeb), rozdzielane są przez koordynatora gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom. Są to różnego rodzaju przybory szkolne, materiały artystyczne, kredki, bloki rysunkowe, papier kolorowy itp. a także słodycze. W ramach zajęć świetlicowych przeprowadzono dodatkowo wyjazdy wspólne dzieci ze świetlic do kina oraz zorganizowano turniej świetlic profilaktycznych tenisa stołowego w Będkowicach.

 1. Realizacja programu odbywała się również poprzez:
 • Program „Pływać każdy może- Sobótka 2016” realizowany dla 40 dzieci ze wszystkich szkół gminy przez okres 9 tygodni ( dwa razy
  w tygodniu) wyjazd na basen z instruktorami nauki pływania. Wszystkie dzieci opanowały technikę utrzymywania się na powierzchni wody, dopłynięcia do brzegu i nurkowania.

W zawodach na zakończenie programu rozdzielono medale, nagrody w postaci okularów a 12 dzieci zdobyło kartę pływacką.

Drugim obszarem jest ta część społeczeństwa, która boryka się z problemami związanymi z uzależnieniem i/lub przemocą. Zadania gminy są tu jasno określone. Jest to m.in. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz udzielenie pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnień. W ramach pomocy terapeutycznej prowadzony jest Punkt Konsultacyjny, w którym pracuje:

 • 2-ch psychologów
 • pedagog,
 • terapeuta uzależnień,
 • terapeuta dla współuzależnionych,
 • działa grupa wsparcia dla kobiet w sytuacji trudnej,
 • grupa motywująca do lecznictwa odwykowego.

 

Punkt konsultacyjny działa przy Ośrodku Pomocy Społecznym i czynny jest przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) przez wszystkie miesiące roku. Zatrudnieni specjaliści nieodpłatnie udzielają pomocy, porad, wsparcia mieszkańcom naszej gminy. Pracujący w punkcie zatrudnieni są na podstawie umów zleceń, w których określona jest liczba godzin tygodniowo.

Terapeuta dla współuzależnionych w 2016 r. udzielił pomocy dla około 100 rodzin, w tym 29 z syndromem uzależnienia, 8 z syndromem DDA, 17 osób doznających przemocy domowej. Terapeuta uzależnień udzielił 105 świadczeń, przyjął 43 osoby, w tym 35 osób z uzależnieniem od alkoholu i nikotyny,
3 z uzależnieniem od hazardu, 1 od Internetu.

W punkcie konsultacyjnym odnotowano 328 interwencji i porad, w tym 221 osób skorzystało z pomocy psychologa. Według opinii psychologa istnieje pilna potrzeba pracy psycho-edukacyjnej z młodzieżą w wieku 12-14 lat oraz pomocy rodzinom w sytuacji kryzysowej. Prowadzono pracę w grupie terapeutycznej dla kobiet pozostających w sytuacji kryzysowej. Jest to kilkunastoosobowa grupa kobiet potrzebujących pomocy. Pedagog udzielił porad 47 osobom.

Praca z pacjentami uczęszczającymi systematycznie jest na bieżąco kontynuowana. Nowi pacjenci to osoby kierowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Z relacji specjalistów liczba korzystających osób rośnie w stosunku do lat ubiegłych. Jest to spowodowane zarówno zwiększającym się zakresem problemów jak i zwiększoną świadomością społeczną możliwości uzyskania pomocy psychologa czy terapeuty. W odbiorze społecznym wzrasta wiedza o tym, że uzależnienie i przemoc to choroba i trzeba ją leczyć.

Rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy prowadzone są działania edukacyjne poprzez udział w terapii dla kobiet. Ponadto kierujemy takie osoby na szkolenie z kompetencji wychowawczych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie Akson we Wrocławiu. W 2016 roku 5 kobiet wzięło udział w takich szkoleniach. Ponadto pracownicy socjalni oraz asystent rodziny również edukują takie osoby, rodziny.

Osobom dotkniętym przemocą dzięki współpracy ze Stowarzyszeniami, instytucjami działającymi w innych miastach i gminach ( Wrocław, Wałbrzych), kierujemy te osoby do tych placówek, gdzie osoby mają zapewnioną całodobowe wsparcie wraz z zamieszkaniem. W między czasie staramy się pomóc takiej osobie w przydziale samodzielnego lokalu mieszkalnego na terenie naszej Gminy. W 2016 roku z Interwencji 1 osoba ( Pani z dwójką dzieci otrzymała lokal mieszkalny).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 55.2015 r. liczy 5 osób. Komisja realizuje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Szczególnie z art. 13 i 15. Polega na podejmowaniu interwencji w przypadku naruszenia w/w przepisów. Praca Komisji, to także opiniowanie punktów sprzedaży alkoholu, kontrola poprawności warunków sprzedaży oraz o podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddana się leczeniu. Procedura administracyjna przewiduje wzywanie na konfrontacje osoby zgłoszone tzw. rozmowy.

W roku 2016 GKRPA zarejestrowała 382 osoby nadużywające alkoholu i łamiących ogólnie przyjęte normy społeczne, z tego 22 w roku 2016, w tym 16 zgłoszeń nowych

Zaproszono na rozmowy 66 osób. Wydano 69 postanowienia dot. opiniowania wniosków w sprawie o wydanie zezwoleń na sprzedaż bądź podawanie napojów alkoholowych i 16 jednorazowych. Komisja GKRPA odbyła 17 posiedzeń. Przeprowadzono ponowną akcję „prowokacyjnej” sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, którą objęto 20 punktów sprzedaży i podawania alkoholu. Po 5-u latach prowadzenia akcji prowokacyjnej sprzedaży alkoholu nieletnim odnotowano znaczącą poprawę w tym zakresie. W latach ubiegłych na 20 punktów sprzedaży alkoholu bez okazania dokumentu tożsamości odmówiło zaledwie 6 placówek, w roku 2016 na 20 tylko w jednej dokonano zakupu bez potwierdzenia pełnoletniości. Przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców alkoholu w którym uczestniczyło 10 osób. GKRPA dokonała 6 kontroli terenowych poprawności i przestrzegania zasad i warunków korzystania zezwolenia na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych łącznie w 17 punktach. Nie stwierdzono łamania zasad skutkujących cofnięciem zezwolenia za wyjątkiem drobnych uchybień z terminem usunięcia np. brakiem informacji i godzinach otwarcia placówki.

 

L.P.

Zadanie

Realizacja

1.

Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

 

28.511,21

1.1

Prowadzenie grupy motywującej do lecznictwa odwykowego

9.625,00

1.2

Prowadzenie konsultacji pomocy terapeutycznej dla osób współuzależnionych

5.700,00

1.3

Prowadzenie konsultacji pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych

6.050,00

1.4

Opłaty eksploatacyjne i administracyjne Punkt Konsultacyjny

3.156,21

1.5

sprzątania pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego

3.980,00

2.

Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej, prawnej a w szczególności ochrana przed przemocą w rodzinie

60.620,00

2.1

Prowadzenie porady pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym

7.650,00

2.2

Prowadzenie porady psychologa w Punkcie Konsultacyjnym

12.050,00

2.3

Prowadzenie porady psychologa interwencji kryzysowej w Punkcie Konsultacyjnym

16.350,00

2.4

Prowadzenie postępowań administracyjnych wobec zgłaszanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób nadużywających alkoholu; zlecanie wywiadów środowiskowych, rozmowy profilaktyczne i motywujące, skierowania na badania sądowo-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, kierowanie do sądów wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. W szczególnych sytuacjach rodzinnych (np. dobro małoletnich dzieci) pokrywanie kosztów związanych z wszyciem Esperalu.

Wynagrodzenie członków GKRPA

Zasady wynagradzania członków GKRPA – Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie za realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie miesięcznie. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie list wypłat sporządzanych na podstawie listy obecności na posiedzeniach komisji. Członkowi Komisji niebiorącemu udziału w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.370,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Szkolenie GKRPA (sprzedawców)

2.200,00

3.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

 

 

95.247,29

3.1

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych

47.088,46

3.1.1

badminton

6.219,24

3.1.2

karate

5.070,00

3.1.3

kolarstwo

5.200,03

3.1.4

judo

4.60,00

3.1.5

piłka siatkowa, nożna SP 1

1.300,00

3.1.6

‘‘Pływać każdy może –Sobótka 2015”

16.499,19

3.1.7

Tenis stołowy Będkowice

4.320,00

3.1.8

Tenis stołowy Sulistrowice

4.320,00

3.2

Kontynuacja i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych

 

37.696,83

3.2.1

świetlica w Sobótce Zachodniej (Przedszkole)

4.320,00

3.2.2

świetlica w Rogowie Sobóckim

4.320,00

3.2.3

świetlica w Siedlakowicach

4.260,00

3.2.4

świetlica w Przezdrowicach

2.580,00

3.2.5

świetlica Sobótka Górka

3.359,68

3.2.6

Świetlica w Mirosławicach

4.320,00

3.2.7

Świetlica w Okulicach

540,00

3.2.8

Świetlica w Strzegomianach

4.320,00

3.2.9

Świetlica w Sulistrowicach

4.320,00

3.2.10

Świetlica w Kryształowicach (zobowiązanie z 2015r.)

1.280,00

3.2.12

Środki rzeczowe do prowadzenia świetlic

4.077,15

3.3

Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży

 

 

10.462,00

3.3.1

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce Zachodniej

1.500,00

3.3.2

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sobótce

1.000,00

3.3.3

Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim

760,00

3.3.4

Szkoła Podstawowa w Świątnikach

3.178,00

 

3.3.5

Gimnazjum Gminne

4.024,00

4.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie pomoc dla ofiar przemocy

18.300,00

4.1

Psychoterapia w grupie dla kobiet w sytuacji trudnej

8.400,00

4.2

Pomoc prawna

9.900,00

5.

Przeciwdziałanie przemocy w szkołach

30.000,00

5.1

Zielona szkoła - integracja

30.000,00

6.

Zespół interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

3.953,94

6.1.

Szkolenie członków ZI

3.953,94

7.

Wydatki związane z pokryciem kosztów ZUS pracodawcy od umów zleceń realizatorów w/w zadań

8.649,74

 

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze

 

 1. - 17.000,- wykonanie - 15.461,77 tj. 91 %

Udzielono 15 świadczeń dla 2 dzieci

 

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

 

Plan – 556.000,- wykonanie - 528.717,77 tj. 95 %

Udzielono 243 świadczeń

 

W domach pomocy społecznej umieszczonych było 23 osoby.

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze

 

Plan - 58.500,- wykonanie - 56.611,80 tj. 96,8 %

Udzielono 304 świadczeń dla 26 dzieci.

 

W chwili obecnej w rodzinie zastępczej przebywa 26 dzieci. Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 10 w/w ustawy „ w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka-w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

2. 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka –w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki.

 

Rozdz. 85206- wspieranie rodziny ( asystent rodziny)

 

Plan - 63.000,- wykonanie - 46.561,92 tj. 73,9 %

w tym:

- zadania własne

Plan – 48.000,- wykonanie - 31.561,92 tj. 65,7 %

 

- zadania własne z dotacji:

 1. 15.000,- wykonanie - 15.000,- tj. 100 %

Z pomocy korzystało 15 rodzin.

 

Rozdz. 85211 – świadczenie wychowawcze

 

Plan - 5.227.000,- wykonanie - 5.209.209,08 tj. 99,7 %

w tym : świadczenia społeczne

Plan - 5.164.000,- wykonanie - 5.147.514,30 tj. 99,7 %

 

Udzielono 10.299 świadczeń.

Koszty realizacji zadania:

Plan - 63.000,- wykonanie - 61.694,78 tj. 97,9 %

 

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe

 

Plan - 2.656.608,- wykonanie - 2.656.342,92 tj. 99,9 %

w tym: świadczenia społeczne

Plan - 2.612.808,- wykonanie - 2.612.645,96 tj. 99,9 %

 

Udzielono 12.239 świadczeń.

 

Były to następujące świadczenia:

Rodzaj świadczeń pieniężnych

Ilość świadczeń

Koszt jednego świadczenia

K w o t a

- zasiłki rodzinne –

5538

89,- 118,- 129,-

95,- 124,- 135,-

615.208,28

dodatki:

- urodzenie dziecka

26

1.000,-

26.000,00

- wychowawczy

143

ok. 388,-

55.535,90

-samotne wychowywanie dziecka

365

170,- 250,-

194,- 206,-

72.395,00

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnospr. do 5 r.ż.

60

82,-

4.900,00

- powyżej 5 r.ż.

200

101-

20.260,00

- rozpoczęcie roku szkolnego

365

86,-

31.530,30

- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszk.- internaty

57

ok. 103,-

5.871,87

- dojazdy

444

ok. 64,-

28.534,18

- zasiłki pielęgnacyjne

1882

153,-

287.946,00

-świadczenia pielęgnacyjne

332

1.293,-

429.160,00

-specjalny zasiłek opiekuńczy

92

ok. 501,-

48.071,96

-składki na ubezp. społeczne od świadcz. pielęgnacyjn., zasiłku dla opiekuna i specjaln. zasiłku opiekuńcz.

416

ok. 274,-

122.615,40

-rodzina wielodzietna

861

ok. 91,-

77.974,37

-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka

73

1.000,-

73.000,00

- zasiłek dla opiekuna

50

ok. 520,-

26.000,00

- świadczenie rodzicielskie

273

937,-

255.812,70

- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

1062

ok. 407,-

431.830,00

Koszty związane z realizacją w/w zadania.

Plan - 43.800,- wykonanie - 43.696,96 tj. 99,7 %

w tym :

Razem

Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników: - 30.155,49

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 3.874,30

34.029,79

Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y

5.450,66

Zakup materiałów, zakup usług pozostałych

2.794,39

   

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.422,12

 

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan ogółem - 57.694,- wykonanie – 53.309,05 tj. 92,4 %

w tym:

- zadania zlecone

Plan – 16.452,- wykonanie - 16.452,- tj. 100 %

 

- zadania własne

 1. 4.000,- wykonanie - 68,40,- tj. 1,7 %

 

- zadania własne z dotacji:

Plan – 37.242,- wykonanie - 36.788,65 tj. 98,8 %

 

Udzielono 936 świadczeń – (zlecone - 210 ; własne - 2 ; własne z dotacji – 724).

 

Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe

 

Plan ogółem – 210.400,- wykonanie – 192.742,55 tj. 91,6 %

w tym:

- zadania własne

Plan - 145.400 ,- wykonanie - 127.751,93 tj. 87,9 %

 

- zadania własne z dotacji

Plan - 65.000,- wykonanie - 64.990,62 tj. 100 %

 

Udzielono 2593 świadczenia pieniężne (w tym: 263 własne z dotacji oraz 2330 własne)

Były to następujące formy pomocy:

 

Z A S I Ł K I:

ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ

 

KWOTA

-okresowe i okresowe specjalne z dotacji:

263

64.990,62

-leki i koszty leczenia

241

27.472,82

-żywność

286

33.299,24

-odzież, obuwie

39

4.110,00

-opał

77

16.042,49

-remont, malowanie mieszkania

11

2.900,00

- bilety miesięczne, dojazdy w poszukiwaniu pracy, dojazdy do szpitala na terapię

8

820,00

-koszty energii elektrycznej ,gazu, wody, eksploatacja mieszkania, art. gospo. dom

79

8.580,00

- środki czystości i higieniczne

36

2.745,00

- pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach – jedno świadczenie to jeden dzień pobytu ( ilość osób 8)

1546

24.430,58

- zakup przyborów szkolnych, książek

1

300,00

- refundacja świadczeń za naszych podopiecznych przebywających na innych terenach

2

296,80

- dofinansowanie do pogrzebu

1

1.730,00

- zdarzenie losowe ( pożar )

2

5.000,00

- zdjęcia do dowodu osobistego

1

25,00

- w tym celowe specjalne

z przeznaczeniem na ;

47

13.130,00

-leki

13

3.530,00

-opał

9

2.400,00

-żywność

15

4.650,00

-zakup odzieży i obuwia

3

600,00

- eksploatacja mieszkania, remont

4

1.450,00

- zakup podręczników, przybory szkolne

1

300,00

- środki higieniczne, środki czystości

1

150,00

- dojazdy do lekarza

1

50,00

 

 

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

Plan ogółem - 221.771,- wykonanie - 220.664,08 tj. 99,5 %

w tym:

- zadania własne:

Plan - 212.100,- wykonanie - 212.072,07 tj. 100 %

Udzielono 1282 świadczenia:

W tym: miasto: 1138 świadczeń

sołectwa: 144 świadczenia

- zadania zlecone:

Plan ogółem - 9.671 ,- wykonanie - 8.592,01 tj. 95,5 %

W tym koszt świadczeń:

Plan - 9.511,- wykonanie - 8.468,45 tj. 89,0 %

+ utrzymanie

Plan - 160 ,- wykonanie - 123,56 tj. 77,2 %

 

Udzielono : 587 świadczeń

 

Rozdz. 85216 - zasiłki stałe

Plan ogółem - 438.180,- wykonanie - 410.387,35 tj. 93,7 %

w tym:

- zadania własne:

Plan - 23.000,- wykonanie - 0

- zadania własne z dotacji:

Plan - 415.180,- wykonanie - 410.387,35 tj. 98,8 %

Udzielono 734 świadczeń - 77 osobom

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem: - 1.195.300 ,- wykonanie - 1.180.881,54 tj. 98,8 %

w tym:

- zadania własne - 1.000.600,- wykonanie - 986.352,84 tj. 98,6 %

- dotacja z DUW - 194.700- wykonanie - 194.528,70 tj. 99,9 %

w tym :

Razem

Wynagrodzenia osobowe dla 19-stu pracowników: dyrektor, gł. księgowy, 4 inspektorów, 1 starszy inspektor, 2 starszych pracowników socjalnych, 3 pracowników socjalnych, 4 specjalistów pracy socjalnej, 3 opiekunki + 6 miesięczna odprawa emerytalna. Razem - 828.176,66

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 57.671,51

 

 

885.848,17

Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y

163.088,14

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

18.164,85

Wynagrodzenia bezosobowe - usługi opiekuńcze

27.700,00

Opłaty za usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, badania lekarskie oraz opłaty za usługi konserwacyjne i monitoring.

 

69.506,89

Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, śmieci. OPS jest obciążany fakturą wystawianą przez ZGKiM ‘ Ślęża” w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co).

 

16.573,49

 

W w/w kosztach utrzymania ośrodka

Pokryty został koszt usług opiekuńczych – 4827 świadczeń na kwotę 142.330,13

W tym:

Wynagrodzenia osobowe - 83.997,58

Odprawa emerytalna - 16.560,00

Dodatkowe wynagr. roczne - 6.188,74

Umowa zlecenie - 15.700,00

Pochodne od wynagrodzeń - 14.809,76

Odpis na ZFŚS - 3.281,79

Ekwiwalent za odzież, obuwie - 180,00

Podróże służbowe - 1.612,26

Usługi opiekuńcze świadczone były w 26 środowiskach średnio po 1,5 godziny u podopiecznego.

 

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Plan ogółem: 111.457,- wykonanie – 106.678,18 tj. 95,7 %

w tym:

- dożywanie dzieci i dorosłych

Plan ogółem: 111.200,- wykonanie – 106.454,40 tj. 95,7 %

- zadania własne gminy

Plan - 49.000,- wykonanie - 44.254,40 tj. 90 %

- zadania własne z dotacji

Plan - 62.200,- wykonanie - 62.200,- tj. 100 %

 

Udzielono 22.358 świadczeń:

 1. dożywiania w placówkach szkolnych korzystało łącznie 163 dzieci: w tym: 154 dzieci z pięciu szkół podstawowych, gimnazjum oraz pokrywanie wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce, Przedszkolu „ Akademia Przedszkolaka”, Przedszkole „ Misiowa Chatka” w Sobótce, oraz 2 dzieci w Powiatowym espole Szkół w Krzyżowicach oraz 2 dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich i 2 dzieci w Szkole Specjalnej w Wierzbicach, 1 dziecko dożywiane w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu, 3 dzieci w Niepublicznej Szkole Podstawowej w achowicach, 1 dziecko w espole Szkół Specjalnych w Świdnicy , + 19 osób dorosłych korzystało z ciepłych posiłków w tym: 18 osób w Sobótce w stołówce – 1989 posiłków .

- Karta Dużej Rodziny

- zadania zlecone

Plan - 257,- wykonanie - 223,78 tj. 87 %

Liczba złożonych wniosków 20 dla 86 osób. Wydano 80 kart, w tym: 4 karty dla osób kontynuujących naukę ( przedłużenie karty), 1 karta dla nowego członka rodziny, która już posiada karty.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Już od 16 czerwca 2014 roku każda rodzina posiadająca co najmniej trójkę dzieci na utrzymaniu może w swojej gminie złożyć wniosek o wydanie karty.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów

Na podstawie ustawy o systemie oświaty – rozdział 8a oraz uchwały Nr XXXI/232/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20.II.2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka, świadczona jest przez gminę pomoc socjalna dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Ma ona charakter rzeczowy, albo częściowej lub całkowitej refundacji wydatków poniesionych na potrzeby edukacyjne ucznia udokumentowanych rachunkami. W trudnych sytuacjach losowych możliwe jest uzyskanie zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego. Wydając decyzję administracyjną o wysokości stypendium, bierze się pod uwagę dochód na 1 osobę w rodzinie w wysokości 514,-zł netto , uzasadnienie rodzica bądź opiekuna oraz uwzględnia dodatkowo następujące okoliczności: występujące bezrobocie w rodzinie, obecność osób niepełnosprawnych, występowanie ciężkiej i długotrwałej choroby, wielodzietność w rodzinie, brak umiejętności wychowawczych, występowanie zjawisk patologii społecznej, a w szczególności alkoholizmu lub narkomanii, stanu rodziny niepełnej, wystąpienia zdarzenia losowego. Stypendia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa, które Gmina otrzymuje w trakcie roku od Wojewody Dolnośląskiego, a także z budżetu Gminy.

Plan ogółem – 97.838,- - wykonanie - 88.590,53 tj. 90,5 %

w tym:

- zadania własne gminy

Plan - 30.000,- - wykonanie - 20.752,53 tj. 69,2 %

- zadania własne z dotacji

Plan - 67.838,- – wykonanie - 67.838,- tj. 100 %

Z pomoc korzystało łącznie 57 rodzin. Przyjęto łącznie 166 wniosków ( od stycznia- czerwca 2016 – 92 wnioski i od września- grudnia 2016- 74 wnioski)

o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów. Udzieliliśmy około 722 świadczeń - średnio od miesiąca stycznia do grudnia - 113 uczniom.

 

WYKONANIE DOCHODÓW:

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 roku uzyskał następujące dochody:

- odpłatność za DPS - 5.709,72

- odpłatność za usługi opiekuńcze - 19.667,90

- zaliczka alimentacyjna - 3.767,83

- fundusz alimentacyjny - 11.700,44

 • należne odsetki ( lokata) 0,11

- duplikat Karty Dużej Rodziny - 0,46

Dla budżetu gminy: 40.846,46

 

- duplikat Karty Dużej Rodziny - 8,75

- odsetki od nienal. pobranych ŚR - 73,05

- nienal. pobrane ŚR za lata ubiegłe - 1.312,00

- zaliczka alimentacyjna - 3.767,93

- fundusz alimentacyjny - 17.550,60

- odsetki z funduszu alimentacyjnego - 44.831,62

Dla budżetu państwa - 67.543,95

___________________________________________

Ogółem uzyskane i przekazane dochody: 108.390,41

 

W 2016 roku skierowano 28 mieszkańców naszej gminy do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności we Wrocławiu celem wydania orzeczenia. 3 osobom udzielono pomocy w napisaniu odwołania do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności, gdyż nie zgadzały się z treścią orzeczenia. W 2016 roku wydano 62 decyzje dla 42 osób przyznając prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W 2016 roku skierowano 3 osoby do Domów Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dwie osoby oczekują na miejsce w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( czas oczekiwania w takim typie domu to około 3-4 lat).

Wszystkie planowane świadczenia zarówno z pomocy społecznej jak i świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, świadczeń wychowawczych, przyznawanie i wypłacanie stypendiów, udzielane są zgodnie z obowiązującymi w danej sprawie przepisami. Każde postępowanie jest dokładnie sprawdzane i ewentualnie weryfikowane.
W postępowaniu o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej przeprowadzane są wywiady środowiskowe a także wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz osoby wymagającej pomocy. Często jest tak, że osoby zobowiązane do alimentacji, same borykają się z problemem finansowym, zdrowotnym. Ich środki pieniężne nie pozwalają na pomoc finansową osobie bliskiej, pomagają jedynie poprzez zakup żywności, pomoc usługową. W związku z zauważalnym zjawiskiem w Polsce a także w naszej gminie jest starzenie się społeczeństwa. Coraz bardziej widocznym problemem jest samotność osób starszych ich choroba i niepełnosprawność. Osobom wymagającym opieki i pomocy osób trzecich Ośrodek zapewnia pomoc w formie usług opiekuńczych. Jednak nie zawsze pomoc ta jest wystarczająca, gdyż ze względu na zły stan zdrowia osoba chora wymaga całodobowej opieki i pomocy, w tym też fachowej pomocy medycznej. takich przypadkach na wniosek lekarza osoby kierowane są do domów pomocy społecznej dostosowanych do ich rodzajów schorzeń. Kierując chorą osobę do domu pomocy społecznej bardzo dokładnie badana jest jej sytuacja materialna, bytowa, rodzinna i zdrowotna. Z członkami rodzin przeprowadzane są wywiady tzw. „ alimentacyjne”, w celu ustalenia ewentualnej odpłatności lub częściowej odpłatności za pobyt osoby skierowanej do w domu pomocy społecznej. Ponadto Sądy na wniosek opiekunów prawnych również kierują osoby chore, niepełnosprawne do Domów Pomocy Społecznej, wtedy też nie mamy innej możliwości jak skierować taką osobę do odpowiedniej placówki. Duży nacisk kierujemy na pracę opiekunek środowiskowych ( dlatego też zatrudniamy dodatkowe osoby na podstawie umowy zlecenia), aby mogły wspierać nasze osoby starsze w ich miejscach zamieszkania. Chcemy jak najdłużej utrzymać osoby w ich miejscu zamieszkania. Stanowi to niższy koszt niż skierowanie osoby starszej, niepełnosprawnej, chorej do odpowiedniego Domu Pomocy Społecznej.

Pracownicy socjalni prowadzą szeroko rozumiana pracą socjalną w środowisku, przez co mobilizują osoby do podjęcia zatrudnienia, wzajemnego wspierania się i w sytuacjach trudnych i ciężkich, załatwiają sprawy urzędowe, prawne, terapeutyczne w rodzinach. Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe jest: ( zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej): potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność, ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, brak możliwości zatrudniania, upośledzenie fizyczne i umysłowe, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych, alkoholizm, przemoc w rodzinie, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, inne.

Każda pomoc społeczna ( świadczenie) zarówno pieniężna, rzeczowa jak i usługi przyznawana jest decyzją administracyjną dyrektora ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wywiad środowiskowy ( rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Wywiad zawiera niezbędną dokumentację, informację o sytuacji materialno-bytowej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej i zawodowej rodziny. Pracownik socjalny opisuje w nim problem rodziny, określa jej potrzeby i przyczyny udzielenia pomocy. Warunki, formy i rodzaje przyznawania pomocy zawarte są w ustawie o pomocy społecznej i tytułach wykonawczych a także programach rządowych.

Współpraca z innymi instytucjami polegała m.in. na udzielaniu informacji o naszych podopiecznych, prośbach o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych, wysyłaniu do innych instytucji wniosków o udostępnienie danych osobowych dotyczących naszych klientów; sporządzaniu meldunków i raportów sytuacyjnych, sprawozdań do DUW, Kuratorium Oświaty, DOPS, współpraca dotycząca aktywizacji dłużników alimentacyjnych z PUP, Starostwem Powiatowym, Komornikami, Policją, Prokuraturą. Łącznie napisano i odpowiedziano na około 2000 pism ( pisma, wnioski, odpowiedzi na pisma, odpowiedzi na wnioski, sprawozdania, informacje i inne). Na prośbę i potrzeby innych urzędów, instytucji udzielono pismenych informacji, dla ośrodków pomocy społecznej przeprowadzono ok. 60 wywiadów środowiskowych (rodzinnych) u osób, rodzin zobowiązanych do alimentacji. Pracownicy socjalny w 2016 roku przeprowadzili z naszymi podopiecznymi 845 wywiadów środowiskowych w celu przyznania pomocy.

 

W/w pomocą objęto szczególnie rodziny wielodzietne, rodziny niepełne, rodziny, w których występowała przemoc, problemy alkoholizmu, bezrobocia oraz długotrwałej ciężkiej choroby. Wsparcia udzielano również rodzinom emeryckim.

W ramach pracy socjalnej udzielono różnego rodzaju poradnictwa i pomocy w załatwieniu spraw alimentacyjnych, sądowych, w bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego (szczególnie w rodzinach wielodzietnych i niepełnych ) i innych.

Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich trudności życiowych OPS współpracuje także z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, PUP, MOPS-y, PCPR-y, Caritas-y, Sądy, Zespół Kuratorski, służba zdrowia, szkoły, Policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny, Schroniska, noclegownie, szpitale, fundacje, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie. W załatwianiu różnych spraw urzędowych osoby i rodziny mało zaradne życiowo korzystają z pomocy i porad pracowników socjalnych.

Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD. W 2016 roku na bieżąco uzupełniano i przywożono odzież, pościel, obuwie oraz zabawki ze schroniska dla samotnych kobiet i rozdawano wśród naszych podopiecznych.

W miesiącu lipcu 2016 roku - 18 dzieci z naszej Gminy uczestniczyło w koloni w Stegnie finansowanej przez Kuratorium Oświaty.

W 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał obsługę administracyjną działającemu zespołowi interdyscyplinarnemu ds. przemocy w rodzinie. Pomoc polegała na organizowaniu spotkań zespołu oraz spotkań grup roboczych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce, wysyłaniu zawiadomień i zaproszeń osób dotkniętych przemocą w rodzinie a także wezwań osób co, do których istnieje podejrzenie stosowania przemocy, na uzupełnianiu „Niebieskich Kart”, pisaniu protokołów ze spotkań zespołu i grup roboczych. Ponadto osoby co, do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz stosują przemoc, jeżeli mają problem przychodzą na indywidualne spotkania. Wtedy też informowane są, że mogą skorzystać z darmowych porad psychologicznych, prawnych oraz wziąć udział w zajęciach grup wsparcia.

W 2016 roku Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. Asystent pracował z 15 rodzinami, w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Jego praca polegała na pobudzaniu tych rodzin do aktywności zawodowej, rodzinnej, pokazywaniu jak prawidłowo funkcjonować
w środowisku, w którym przebywają, jak prawidłowo zajmować się dziećmi, domem, rodziną.

 

Otrzymują:

1 x Burmistrz MiG Sobótka

1 x a/a

 

Sporządziły:

Jadwiga Bryłkowska i Katarzyna Dwornik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kordula Roszkowiak 20-07-2017 09:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2017
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2017 09:29