herb BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce

www.bip.ops.sobotka.pl

Sobótka, dnia 2017-07-20

 

OPS. 033.DBF.9 .2017

 

INFORMACJA

z przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce za I półrocze 2017 roku

 

Zgodnie z ustawę o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone i zadania wynikające z programów rządowych. Dotyczą one pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej rozwiązać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar udzielanych świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, ale powinny także zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają, celom i aktualnym możliwościom pomocy społecznej. Ograniczenie świadczeń pomocy społecznej do niezbędnego minimum lub odmowa ich przyznania może nastąpić w razie stwierdzenia marnotrawstwa przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia bądź też marnotrawstwa własnych zasobów materialnych. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, a także nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe było m.in.:

 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • brak możliwości zatrudnienia
 • bezrobocia
 • upośledzenie fizyczne i umysłowe
 • niepełnosprawności
 • długotrwała choroba
 • ubóstwa
 • bezdomności
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych
  i niepełnych
 • alkoholizm
 • trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 • przemoc
 • zdarzenia losowego
 • inne

 

Ośrodek realizuje także inne zadania zapisane w innych ustawach, tj.:

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- Ustawa o świadczeniach rodzinnych

- Ustawa o postępowaniu wobec dłużników

- Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

- Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

- Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

- Ustawa prawo energetyczne

- Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programy wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

- Ustawa o Karcie Dużej Rodziny

- Ustawa o systemie oświaty

- Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

- Ustawa o osobach starszych

- Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

W I półroczu 2017 roku pomocą objęto około 3800 osób tj. około 930 rodzin. Udzielono różnych form pomocy wynikających z ustaw, zarówno w postaci świadczeń pieniężnych, rzeczowych, usług opiekuńczych jak i w postaci pracy socjalnej (prowadzenie rodziny, porady, pomoc w załatwianiu spraw sądowych, urzędowych, kierowanie na komisje do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, itp.).

 

Plan ogółem - 12.315.007,- wydatkowano ogółem kwotę - 6.438.796,58 :

 

Dział 851 - 95.822,37

Dział 852 - 1.351.251,76

Dział 854 - 46.615,49

Dział 855 - 4.945.106,96

w tym:

- zadania własne plan - 2.703.800 wykonanie – 1.152.725,55 tj. 43 %

- zadania własne z dot. plan - 567.052 wykonanie – 399.429,18 tj. 70 %

- zadania zlecone plan - 9.044.155 wykonanie – 4.886.641,85 tj. 54 %

 

Udzielono 31.490 świadczeń na kwotę 5.668.512,22

w tym:

- zadania własne 17.081 świadczeń – na kwotę 531.759,01

- zadania własne z dotacji 13.359 świadczeń – na kwotę 311.229,18

- zadania zlecone 13.581 świadczeń – na kwotę 4.825.524,03

 

+ utrzymanie na kwotę - 674.461,99

- zadania własne - 525.144,17

- zadania własne z dotacji - 88.200,00

- zadania zlecone - 61.117,82

 

+ profilaktyka dział 851- 95.822,37

 

OGÓŁEM w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 1.552.154,73

Udzielono 17.909 świadczeń na kwotę 842.988,19 ( 531.759,01 własne + 311.229,18 z dotacji) plus profilaktyka dział 851 – 95.822,37 + utrzymanie.

 

 

OGÓŁEM w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 4.886.641,85

Udzielono 13.581 świadczeń na kwotę 4.825.524,03 plus 61.117,82 na utrzymanie ośrodka w rozdz. 85501, 85502, rozdz.85503 i rozdz. 85215.

 

Wykonanie planu działalności ośrodka w I półroczu 2017 roku kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii

 

Podstawa prawna: art. 4 1 ustawy z dnia 2 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 oraz poz. 1893 ), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r., poz. 224, poz. 437 oraz poz. 1893) oraz Uchwała Nr XXVIII/206/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2017 - zadanie własne gminy

 

Plan - 6.600,- wykonanie - 1.200,- tj. 18 %

Wydatek związany z kontynuacją działania dla osób uzależnionych od narkotyków i rodzin tych osób (wynagrodzenie terapeuty), oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży

 

Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Podstawa prawna: art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 487 oraz poz. 1893) art.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015 poz. 1390) oraz Uchwała Nr XXVIII/206/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2017- zadanie własne gminy

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz. 1390) oraz Uchwała Nr XXVIII/210/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2017 - zadanie własne gminy

 

Plan - 285.400,- wykonanie - 94.622,37 tj. 33 %

Wydatki zawiązane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostały podzielone zadaniowo i obejmowały w szczególności:

Profilaktyka uzależnień to dwa obszary zadań, którymi zobowiązana jest zająć się gmina. Jednym z nich jest zapobieganie zjawiskom uzależnień i przemocy w rodzinie a drugim pomoc osobom dotkniętym tym problemem. Profilaktyka ogólna skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy i obejmuje cały przekrój społeczeństwa. Są to działania mające kształtować postawy moralne, kreować sposoby spędzania wolnego czasu i uczyć asertywności w stosunku do środków psychoaktywnych. Działania prowadzone w ramach tego obszaru to np. zajęcia na świetlicach wiejskich, zajęcia w klubach sportowych, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, a także kampanie ogólnospołeczne.

Do realizacji przyjęto programu profilaktyki uniwersalnej realizowane poprzez :

 1. Zajęcia profilaktyczne w szkołach, to zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez realizatorów w kwocie po 18 zł/ godz. oraz dodatkowo kwoty tzw. „Rzeczówki”, na zakup niezbędnych środków do prowadzenia zajęć. Wynagrodzenie dla realizatorów naliczane jest na podstawie zestawień godzin potwierdzonych przez Dyrektorów szkół. Programy realizowane są w następujących szkołach:
 • SP w Świątnikach 6 programów
 • SP w Rogowie Sobóckim 4 programy
 • SP Nr 2 w Sobótce 5 programów
 • Gimnazjum Gminne zrealizowano 7 programy oraz „zieloną szkołę”
 • SP Nr 1 nie zgłosiła do realizacji żadnego programu
 1. Zajęcia pozalekcyjne sportowe prowadzone są w świetlicach wiejskich, hali gimnazjum i w terenie. Zajęcia realizowane są w ilości po 6 godzin tygodniowo (2 x po 3 godz.). Realizatorzy otrzymują wynagrodzenie
  w cenie 20 zł/ godzinę. Należność za zajęcia dokonywana jest na podstawie rachunków do podpisanych umów, potwierdzonych przez sołtysów i dyrektorów szkół. Do umów dopisana jest również kwota
  „ Rzeczówki ” płatna na podstawie faktur przelewowych. Zajęcia prowadzone są w następujących miejscowościach:
 • Tenis stołowy Sulistrowice
 • Tenis stołowy Będkowice
 • Badminton Sobótka
 • Karate Sobótka
 • Judo Sobótka
 • Kolarstwo Sobótka
 1. Zajęcia pozalekcyjne świetlicach środowiskowych realizowane są w ilości po 6 godzin tygodniowo (2 x po 3 godz.). Realizatorzy otrzymują wynagrodzenie w cenie 20 zł/ godzinę. Należność za zajęcia dokonywana jest na podstawie rachunków do podpisanych umów, wykonanie których potwierdzają sołtysi. Zajęcia takie odbywają się w następujących miejscowościach:
 • Świetlica w Sulistrowicach
 • Świetlica w Sobótce Zach. ( przedszkole)
 • Świetlica w Rogowie Sobóckim
 • Świetlica w Mirosławicach
 • Świetlica w Sobótce Górce
 • Świetlica w Siedlakowicach
 • Świetlica Strzegomiany

Do realizacji zajęć profilaktycznych świetlice wyposażane są w niezbędne materiały. Dokonuje się zakupu dla wszystkich świetlic, następnie (w zależności od potrzeb), rozdzielane są przez koordynatora gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom. Są to różnego rodzaju przybory szkolne, materiały artystyczne, kredki, bloki rysunkowe, papier kolorowy itp. a także słodycze.

 1. Realizacja programu odbywała się również poprzez:
 • Program „Pływać każdy może- Sobótka 2017” realizowany dla 40 dzieci ze wszystkich szkół gminy przez okres 9 tygodni (razy
  w tygodniu na dwie godziny ) wyjazd na basen z instruktorami nauki pływania. Wszystkie dzieci opanowały technikę utrzymywania się na powierzchni wody, dopłynięcia do brzegu i nurkowania.

W zawodach na zakończenie programu rozdzielono medale, nagrody w postaci okularów, ręczników, medali, pucharów oraz słodyczy.

Drugim obszarem jest ta część społeczeństwa, która boryka się z problemami związanymi uzależnieniem czy przemocą. Zadania gminy są tu jasno określone. Jest to m.in. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz udzielenie pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnień. W ramach pomocy terapeutycznej prowadzony jest Punkt Konsultacyjny, w którym pracuje:

 • 2-ch psychologów,
 • pedagog,
 • terapeuta uzależnień,
 • terapeuta dla współuzależnionych,
 • działa grupa wsparcia dla kobiet w sytuacji trudnej,
 • grupa motywująca do lecznictwa odwykowego,
 • prawnik.

 

Punkt konsultacyjny działa przy Ośrodku Pomocy Społecznym i czynny jest przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) przez wszystkie miesiące roku. Zatrudnieni specjaliści mieszkańcom naszej gminy nieodpłatnie udzielają pomocy, porad, wsparcia.

 1. w punkcie zatrudnieni są na podstawie umów zleceń, w których określona jest liczba godzin tygodniowo. Wynagrodzenia za pracę naliczane wypłacane jest po przedstawieniu rachunku za zrealizowane godziny/dyżury. Ponadto ponoszone są koszty utrzymania pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego, tj. czynsz, energia elektryczna, C.O, woda, ścieki i utrzymanie czystości oraz zakup wyposażenia pomieszczeń.

Praca z pacjentami uczęszczającymi systematycznie jest na bieżąco kontynuowana. Nowi pacjenci to osoby kierowane przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Z relacji specjalistów liczba korzystających osób rośnie w stosunku do lat ubiegłych. Jest to spowodowane zarówno zwiększającym się zakresem problemów jak
i zwiększoną świadomością społeczną o możliwości uzyskania pomocy psychologa czy terapeuty. W odbiorze społecznym wzrasta wiedza o tym, że uzależnienie i przemoc to choroba i trzeba ją leczyć.

Rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy prowadzone są działania edukacyjne poprzez udział w terapii dla kobiet. Ponadto kierujemy takie osoby na szkolenie z kompetencji wychowawczych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie Akson we Wrocławiu. Ponadto pracownicy socjalni oraz asystent rodziny również edukują takie osoby, rodziny.

Osobom dotkniętym przemocą dzięki współpracy ze Stowarzyszeniami, instytucjami działającymi w innych miastach i gminach ( Wrocław, Wałbrzych), kierujemy te osoby do tych placówek, gdzie osoby mają zapewnioną całodobowe wsparcie wraz z zamieszkaniem. W między czasie staramy się pomóc takiej osobie w przydziale samodzielnego lokalu mieszkalnego na terenie naszej Gminy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 51.2016 r. liczy 5 osób. Komisja realizuje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Szczególnie z art. 13 i 15. Polega na podejmowaniu Interwencji w przypadku naruszenia w/w przepisów. Praca Komisji, to także opiniowanie punktów sprzedaży alkoholu, kontrola poprawności warunków sprzedaży oraz o podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddana się leczeniu. Procedura administracyjna przewiduje wzywanie na konfrontacje osoby zgłoszone tzw. rozmowy.

GKRPA zarejestrowanych ma 389 osób nadużywających alkoholu i łamiących ogólnie przyjęte normy społeczne, z czego 7 w roku 2017.

Zaproszono na rozmowy 33 osoby. Wydano 18 postanowień pozytywnych dot. opiniowania wniosków w sprawie o wydanie zezwoleń na sprzedaż bądź podawanie napojów alkoholowych. Komisja GKRPA odbyła 15 posiedzeń. Przeprowadzono 4 akcje terenowej kontroli poprawności i przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zgodnie z planem kontroli na miesiąc luty-czerwiec 2017, podczas których sprawdzono 16 punktów.

 

L.p

Zadanie

plan

wykonanie

 

OGÓŁEM

285.400,-

94.622,37

1.

Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

28.125,-

11.949,32

1.1

Prowadzenie grupy motywującej do lecznictwa odwykowego

9.625,-

4.042,50

1.2

Prowadzenie konsultacji i pomocy terapeutycznej dla osób współuzależnionych.

5.200,-

2.200,-

1.3

Prowadzenie konsultacji i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych.

5.200,-

2.600,-

1.4

Opłaty eksploatacyjne i administracyjne Punktu Konsultacyjnego

4.500,-

1.306,82

1.5

sprzątania pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego

3.600,-

1.800,-

2.

Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

 

57.000,-

 

19.200,-

2.1

Prowadzenie porad pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym

7.800,-

2.550,-

2.2

Prowadzenie porad psychologa w Punkcie Konsultacyjnym

 

15.600,-

6.300,-

2.3

Prowadzenie porad psychologa interwencji kryzysowej w Punkcie Konsultacyjnym i w terenie

11.400,-

2.350,-

2.4

Prowadzenie postępowań administracyjnych wobec zgłaszanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób nadużywających alkoholu; zlecanie wywiadów środowiskowych, kontakt z OPS i Policją, rozmowy profilaktyczne i motywujące, skierowania na badania sądowo-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, kierowanie do sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. W szczególnych sytuacjach rodzinnych (np. dobro małoletnich dzieci) pokrywanie kosztów związanych z zabiegiem wszyciem Esperalu.

Wynagrodzenie GKRPA

Zasady wynagradzania członków GKRPA – członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie za realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie miesięcznie. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie list wypłat sporządzonej na podstawie listy obecności na posiedzeniach komisji. Członkowi komisji nie biorącemu udziału w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.200,-

 

 

 

 

 

 

 

 

8.000,-

2.5

Szkolenie członków GKRPA (sprzedawców)

3.000,-

0

3.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

 

131.475,-

 

52.800,52

3.1

Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo –wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne.

Stawka godzinowa - 18 zł za godzinę.

 

20.655,-

 

9.370,-

3.1.1

Szkoła Podstawowa w Świątnikach

4.220,-

1.400,-

3.1.2

Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim

2.210,-

650,-

3.1.3

Gimnazjum Gminne

6.830,-

700,-

3.1.4

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce

2.420,-

2.420,-

3.1.5

Szkolenie dla nauczycieli z prowadzenia programów profilaktycznych

4.975,-

4.200,-

3.2

Udział w kampaniach edukacyjnych i profilaktycznych

0

0

3.3

 1. pozalekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki środowiskowej.

Stawka godzinowa - 20 zł za godzinę.

 

55.660,-

 

28.445,56

1

Tenis stołowy Będkowice

4.320,-

2.340,-

2

Badminton w Gimnazjum Gminnym

7.100,-

3.761,53

3

Karate w Gimnazjum Gminnym

5.620,-

2.920,-

4

Kolarstwo szosowe

9.900,-

0

5

Tenis stołowy w Sulistrowicach

4.320,-

2.280,-

6

Judo w Gimnazjum Gminnym

4.400,-

2.260,-

7

‘‘Pływać każdy może – Sobótka 2017”

20.000,-

14.884,03

3.4

 1. i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych. Stawka godzinowa - 20 zł za godzinę.

 

 

35.160,-

 

14.984,96

1

świetlica w Sulistrowicach

2.160,-

1.320,-

2

Świetlica w Sobótce Górce z siedzibą w Przedszkolu

4.600,-

2.880,-

3

świetlica w Rogowie Sobóckim

4.600,-

1.740,-

4

świetlica w Siedlakowicach

4.600,-

1.800,-

5

świetlica „Pod prąd” w Sobótce Zachodniej

3.000,-

720,-

6

Świetlica w Mirosławicach

4.600,-

1.740,-

7

Świetlica w Strzegomianach

4.600,-

1.680,-

8

Środki rzeczowe do prowadzenia świetlic

7.000,-

3.104,96

3.5

Monitorowanie skali problemów uzależnień: Diagnoza profilaktyczna dla miasta i gminy Sobótka na rok 2017

0

0

3.6

Uruchamianie nowych programów profilaktycznych w okresie ferii letnich i zimowych - 20.000,- ze środków przechodzących z roku 2016

20.000,-

 

0

4.

Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

0

 

0

 

5.

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

0

0

6.

Składki ZUS pracodawcy od zawartych umów zleceń

16.000,-

4.022,53

7.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i szkołach:

52.800,-

6.650,-

7.1

Przeciwdziałanie przemocy w szkołach

30.000,-

0

7.1.1

Zielona szkoła - integracja

30.000,-

0

7.2

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – pomoc dla ofiar pomocy

19.800,-

6.650,-

7.2.1

Psychoterapia w grupie dla kobiet w trudnej sytuacji

7.800,-

1.650,-

7.2.2

Pomoc prawna

12.000,-

5.000,-

7.3

Zespół interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

3.000,-

0

7.3.1

Szkolenie członków ZI

3.000,-

0

 

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 54, art. 60-64 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ).- zadanie własne gminy

 

Plan – 645.000,- wykonanie - 259.155,73 tj. 40 %

Udzielono 119 świadczeń

W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 20 osób.

Osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, nie mogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, a także w przypadku gdy rodzina nie może lub nie jest w stanie sprawować opieki, powinna zostać skierowana do domu pomocy społecznej. W przypadku osób pozostających w rodzinach istnieje obowiązek alimentacyjny i partycypowanie rodzin (małżonek, zstępni i wstępni) w finansowaniu utrzymania w domu pomocy społecznej. Średni koszt utrzymania w DPS w I półroczu 2017 r. wynosi 3.075,21,- zł miesięcznie przy czym kierowany ponosi koszt w wysokości 70% swojego dochodu, pozostałą kwotę, powyżej 300% kryterium dochodowego (powyżej 1.542,- zł) ponosi rodzina. W przypadku gdy dochód rodziny nie pozwala na pokrycie kosztów utrzymania różnicę uiszcza gmina.

Koszt pobytu w domu pomocy społecznej określa uchwała Rady Powiatu na dany rok. Opłata ta wzrasta każdego roku w miesiącu styczeń/luty.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt. 26,28,28a,28b,30; art. 73 pkt. 9, 10,10a,13; art. 75 pkt. 10-12; art. 79; art. 81 pkt 8 ust. 7,8,9,9b,9c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1773 z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1518) - zadanie własne, zadania własne z dotacji i zadanie zlecone

 

Plan ogółem - 60.200,- wykonanie – 25.200,55 tj. 42 %

w tym:

- zadania własne z dotacji:

Plan – 37.300,- wykonanie – 18.145,63 tj. 49 %

- zadania zlecone

Plan – 19.400,- wykonanie – 7.054,92 tj. 36 %

- zadania własne

Plan – 3.500,- wykonanie - 0 tj. 0 %

Udzielono 451 świadczeń : (zlecone - 86 ; własne z dotacji – 365 ; własne - 0).

 

Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emer.- rent.

Podstawa prawna: art. 7, art. 8, art. 17 ust. 1 pkt 4,5,6,7,15 art. 17 ust. 2 pkt 1, art. 38-44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) - zadanie własne z dotacji i zadania własne gminy

Plan ogółem – 233.100,- wykonanie – 104.526,27 tj. 45 %

w tym:

- zadania własne z dotacji

Plan - 30.100,- wykonanie - 26.531,24 tj. 88 %

- zadania własne

Plan – 203.000 ,- wykonanie – 77.995,03 tj. 38 %

Udzielono 1425 świadczeń pieniężnych ( w tym: 87 świadczeń zadania własne z dotacji, 1338 świadczeń zadania własne)

1. Zasiłki okresowe przyznawane są w szczególności osobom pozostającym bez środków utrzymania, ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie oraz tym u których występuje brak możliwości nabycia świadczeń z tytułu innych systemów zabezpieczeń.

2. Zasiłek celowy przyznawany jest w szczególności na cele takie jak zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, dofinansowanie opłat mieszkaniowych (woda, energia), konsultacje lekarskie dla dzieci, zabiegi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, usuwanie skutków zdarzeń losowych (pożary, zalania), zakup materiałów do niezbędnych napraw mieszkań.

Pomoc w formie zasiłku przyznawana jest również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych społecznie, Ośrodek przyznaje zasiłek celowy na zasadach specjalnych osobom przekraczającym kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Do najczęściej udzielanej przez tutejszy Ośrodek pomocy rzeczowej należy przyznanie zasiłku na zakup opału w okresie zimowym, zakup leków, odzieży, żywności.

Były to następujące formy pomocy:

Z A S I Ł K I :

ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ

KWOTA

-okresowe i okresowe z dotacji:

87, w tym: 2 Świadczenia własne

26.621,35, w tym:

Środki własne 90,11 zł

-leki i koszty leczenia

134

17.328,76

-żywność

151

21.925,00

-odzież, obuwie

34

4.030,00

-opał

36

7.363,23

-remont, malowanie mieszkania

3

520,00

- bilety miesięczne, dojazdy w poszukiwaniu pracy,

10

1.220,00

-koszty energii elektrycznej ,gazu, wody, eksploatacja mieszkania, art. gospo.dom

36

4.570,00

- środki czystości i higieniczne dla dorosłych i dzieci

30

2.610,00

- pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach – jedno świadczenie to jeden dzień pobytu ( ilość osób 3 )

895

14.362,30

- pogrzeb

2

3.494,00

4

- zdjęcia do dowodu

1

30,00

- zdarzenie losowe ( pożar)

0

0,00

- refundacja zasiłku celowego za mieszkańca zameldowanego na naszym terenie

4

451,63

-w tym celowe specjalne

z przeznaczeniem na ;

45

7.990,99

-leki

18

3.435,00

-opał

6

1.670,99

-żywność

11

1.725,00

-zakup odzieży i obuwia

2

150,00

- eksploatacja mieszkania, remont

5

700,00

- środki czystości, środki higieniczne

3

310,00

 

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

Podstawa prawna:

dodatki mieszkaniowe - art. 2-3, art. 5-7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2016r. poz. 195 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 156, poz.1817 z późniejszymi zmianami) - zadanie własne gminy

 

dodatki energetyczne – art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 195 ze zm.) oraz obwieszczenie Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 411) – zadanie zlecone

 

Plan – 222.674,- - wykonanie – 111.045,29 tj. 50 %

w tym:

Zadania własne:

Plan - 218.000,- - wykonanie – 106.728,59 tj. 49 %

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, na podstawie jednego z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 w/cyt. ustawy, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (od 01.03.2017 r. najniższa emerytura wynosi 1.000,00 zł) w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku z zastrzeżeniem art.6 ust.8.

Miesięcznie z dodatków korzysta ok. 90 osób/rodzin.

zadania zlecone – dodatki energetyczne:

Plan ogółem - 4.674,- - wykonanie – 4.316,70 tj. 92 %

w tym:

- koszt świadczeń:

Plan - 4.600,- - wykonanie – 4.248,27 tj. 92 %

- utrzymanie

Plan - 74,- - wykonanie - 68,43 tj. 92 %

Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które mają przyznany dodatek mieszkaniowy oraz są stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna. Dodatek energetyczny przyznaje się na czas obowiązywania decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy – maksymalnie 6 miesięcy.

Ustawa oraz obwieszczenie regulują wysokość kwot dodatku energetycznego następująco, kwoty obowiązują od 01.05.2017 :

- dla gospodarstw domowych jednoosobowych : 11,22 zł/miesiąc

- dla gospodarstw 2-4 os.: 15,58 zł/miesiąc

- dla gospodarstw 5 i więcej os.: 18,70 zł/ miesiąc

Miesięcznie z dodatku energetycznego korzysta ok. 57 osób/rodzin.

Udzielono 917 świadczeń : ( zadania zlecone – 289, własne - 628 )

Rozdz. 85216- zasiłki stałe

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 19, art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ) - zadanie własne z dotacji i zadania własne gminy.

Plan ogółem - 325.800,- wykonanie - 203.863,96 tj. 63 %

w tym:

zadania własne:

Plan 92.800,- wykonanie – 604,- tj. 1 %

- zadania własne z dotacji:

Plan - 233.000,- wykonanie – 203.259,96 tj. 88 %

Prawo do zasiłku stałego przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – , tj. 634,-zł dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe oraz 514,-zł na osobę w rodzinie.

Udzielono 377 świadczeń: ( zadania własne - 1, zadania własne z dotacji – 376 ) 68 osobom

 

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Podstawa prawna: art. 15- 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) zadanie własne z dotacji i zadanie własne;

Plan ogółem: 1.175.900,- wykonanie – 585.879,62 tj. 50 %

w tym:

dotacja z DUW - 176.200,- wykonanie - 88.200,- tj. 50 %

zadania własne - 1.003.800,- wykonanie - 497.679,62 tj. 50 %

 

w tym :

Razem

Wynagrodzenia osobowe dla 18-stu pracowników, w tym ( dyrektor, gł. księgowy, 3 inspektorów, 1 starszy inspektor, 2 starszych pracowników socjalnych, 3 pracowników socjalnych, 4 specjalistów pracy socjalnej,1 referent, 2 opiekunki) , w tym: 1 osoby na umowę na zastępstwo za pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich w wys. 284.427,00

w tym 1 nagroda jubileuszowa - 8.180,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 59.737,53

 

432.364,53

Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y

78.985,89

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

14.710,-

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze)

17.492,-

Opłaty za usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, badania lekarskie, opłaty za usługi konserwacyjne i monitoring, usługi prawnicze.

 

33.363,35

Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, śmieci. OPS jest obciążany notą obciążeniową wystawianą przez ZGKiM ‘ Ślęża” w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co).

8.963,85

 

W w/w kosztach utrzymania ośrodka pokryty został koszt usług opiekuńczych – 2301 świadczeń na kwotę 59.746,18 :

- wynagrodzeniz + dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.066,00

 • pochodne od wynagrodzeń ( ZUS) 8.336,19
 • delegacje (dojazdy do podopiecznych ) 72,00

- odpis na ZFSS - 1.780,00

- umowa zlecenie - 11.492,00

Usługi opiekuńcze świadczone były w 22 środowiskach średnio po 1,5 godziny u podopiecznego.

 

Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Podstawa prawna: art. 7 pkt 1, art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 36 ust. 2 pkt j, art. 48 ust. 1, ust. 5, w związku z art. 101, art. 104 ust. 4, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm. ), uchwała nr XLI/425/14 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2014 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 648 wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

Oraz art. 8, art. 17 ust. 1 pkt. 5, art. 36 ust. 1 pkt c, art. 39 ust. 2, art. 48 ust. 1, w związku z art. 101, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm. ), uchwała nr XLI/425/14 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2014 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 647) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 oraz art. 104, art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

Zadania własne z dotacji i zadanie własne gminy

Plan ogółem: 97.000,- wykonanie – 61.580,34 tj. 63 %

w tym:

- zadania własne gminy

Plan - 47.000,- wykonanie - 35.580,34 tj. 76 %

- zadania własne z dotacji

Plan - 50.000,- wykonanie - 26.000,- tj. 52 %

Udzielono 12111 świadczeń:

Z dożywiania w placówkach szkolnych korzystało łącznie 107 dzieci: w tym: 102 dzieci z pięciu szkół podstawowych, gimnazjum oraz pokrywanie wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce, oraz 1 dziecko w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich, 1 dziecko dożywiane w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu, 2 dzieci w Niepublicznej Szkole Podstawowej w achowicach, 1 dziecko w espole Szkół Specjalnych w Świdnicy + 20 osób dorosłych korzystało z ciepłych posiłków w tym: 19 osób na stołówce w Gimnazjum Gminnym w Sobótce – 1443 posiłków i 1 osoba przebywająca w Krakowie i żywiąca się w stołówce- 20 posiłków.

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

iów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Ma ona charakter rzeczowy, albo częściowej lub całkowitej refundacji wydatk

Podstawa prawna: art. 90c ust.2 pkt. 2, art. 90e ust. 1-4, art. 90f, art. 90m, art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), Uchwała Nr XXXI/232/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka”.

zadanie własne z dotacji i zadania własne gminy

Świadczona jest przez gminę pomoc socjalna dla ucznów poniesionych na potrzeby edukacyjne ucznia udokumentowanych rachunkami. W trudnych sytuacjach losowych możliwe jest uzyskanie zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego. Wydając decyzję administracyjną o wysokości stypendium, bierze się pod uwagę dochód na 1 osobę w rodzinie w wysokości 514,-zł netto, uzasadnienie rodzica bądź opiekuna oraz uwzględnia dodatkowo następujące okoliczności: występujące bezrobocie w rodzinie, obecność osób niepełnosprawnych, występowanie ciężkiej i długotrwałej choroby, wielodzietność w rodzinie, brak umiejętności wychowawczych, występowanie zjawisk patologii społecznej, a w szczególności alkoholizmu lub narkomanii, stanu rodziny niepełnej, wystąpienia zdarzenia losowego. Stypendia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa, które Gmina otrzymuje w trakcie roku od Wojewody Dolnośląskiego, a także z budżetu Gminy.

Plan ogółem – 70.452,- - wykonanie - 46.615,49 tj. 66 %

- zadania własne

Plan - 30.000,- - wykonanie - 9.323,14 tj. 31 %

- zadania własne z dotacji

Plan - 40.452,- – wykonanie - 37.292,35 tj. 92 %

Z pomocy korzystało łącznie 38 rodziny. Przyjęto łącznie 74 wnioski o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów. Udzieliliśmy około 420 świadczeń - średnio od miesiąca stycznia do czerwca - 74 uczniów.

Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) zadania zlecone.

 

Plan - 6.403.000,- wykonanie - 3.509.160,28 tj. 55 %

W tym :świadczenia społeczne

Plan - 6.313.000,- wykonanie - 3.474.591,60 tj. 55 %

Udzielono 6.950 świadczeń.

Koszty realizacji zadania:

Plan - 90 .000,- wykonanie - 34.568,68 tj. 38 %

Ośrodek od kwietnia 2016 r. realizuje nowe zadanie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500 plus.

Założenia Programu:

 1. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie).
 2. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 3. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymują wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.
 4. Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymują świadczenie niezależnie od dochodu.
 5. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Dochód rodziny jest ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1518) oraz ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016r. poz.169 ) zadania zlecone.

Plan ogółem - 2.617.000,- wykonanie - 1.366.029,55 tj. 52 %

w tym: świadczenia społeczne

Plan - 2.539.000,- wykonanie - 1.339.629,24 tj. 53%

Udzielono 6.256 świadczeń.

Były to następujące świadczenia:

 

Rodzaj świadczeń pieniężnych

Ilość świadczeń

Koszt jednego świadczenia

K w o t a

- zasiłki rodzinne –

2.897

ok. 113,-

328.124,93

dodatki:

- urodzenie dziecka

 

18

 

ok. 640,-

 

11.526,40

- wychowawczy

65

ok. 392,-

25.517,79

-samotne wychowywanie dziecka

175

ok. 196,-

34.258,20

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego

118

ok. 105,-

12.410,00

- rozpoczęcie roku szkolnego

87

ok. 4,-

363,32

- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - internaty

 

36

 

113,-

 

4.068,00

- dojazdy

364

ok. 69,-

24.933,06

- zasiłki pielęgnacyjne

912

153,-

139.536,00

-świadczenia pielęgnacyjne

158

ok. 1.400,-

221.088,00

-specjalny zasiłek opiekuńczy

70

ok. 520,-

36.400,00 36.400,00

-składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń

181

ok. 317,-

57.326,50

-rodzina wielodzietna

430

ok. 92,-

39.615,34

-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

43

1.000,-

43.000,00

- zasiłek dla opiekuna

24

520,-

12.480,00

-świadczenie rodzicielskie

133

ok. 920,-

122.321,70

- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

545

ok. 416,-

226.660,00

 

Koszty związane z realizacją w/w zadania.

Plan - 78.000,- wykonanie - 26.400,31 tj. 34 %

w tym :

Razem

Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników: - 16.752,-

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 1.546,70

18.298,70

   

Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y

3.184,50

   

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.490,-

szkolenia

350,-

Koszty utrzymania: prowizje bankowe, zakup materiałów

3.077,11

   
   

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan - 81,- wykonanie – 80,40 tj. 99 %

Ilość złożonych wniosków 13 dla 53 osób. Wydano 38 kart, w tym: 5 kart przedłużanych, 4 karty duplikaty oraz 3 karty dla nowego członka rodziny.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Już od 16 czerwca 2014 każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu może w swojej gminie złożyć wniosek o wydanie karty.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia  o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny ( asystent rodzinny- pracownik)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1583) – zadanie własne

Plan - 54.300,- wykonanie - 27.464,55 tj. 51 %

Z pomocy korzystało 15 rodzin.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1583) – zadanie własne

Plan - 85.600,- wykonanie - 32.678,01 tj. 38 %

Udzielono 155 świadczeń dla 29 dzieci.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1583) – zadanie własne

Plan - 28.800,- wykonanie - 9.694,17 tj. 34 %

Udzielono 8 świadczeń dla 2 dzieci.

 

WYKONANIE DOCHODÓW:

Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2017 roku uzyskał następujące dochody:

Ogółem - 63.746,32

Dla budżetu gminy - 22.827,40

- odpłatność za DPS - 7.500,00

- odpłatność za usługi opiekuńcze - 8.918,35

- zaliczka alimentacyjna - 384,11

- fundusz alimentacyjny - 6.023,10

 • wpływy z różnych opłat (KDR) 1,84

Dla budżetu państwa - 40.918,92

- odsetki od nienal. pobranych ŚR - 1,43

- nienal. pobrane ŚR za lata ubiegłe - 288,00

- zaliczka alimentacyjna - 384,13

- fundusz alimentacyjny - 9.034,67

- odsetki z funduszu alimentacyjnego - 31.175,69

 • wpływy z różnych opłat (KDR) 35,00

 

W I półroczu 2017 roku skierowano 15 mieszkańców naszej gminy do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności we Wrocławiu celem wydania orzeczenia. 5 osobom udzielono pomocy w napisaniu odwołania do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności, gdyż nie zgadzały się z treścią orzeczenia.

W I półroczu 2017 roku wydano 34 decyzje dla 28 osób przyznając prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W I półroczu 2017 roku skierowano 1 osobę do Domów Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych. Dwie osoby oczekują na miejsce w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( czas oczekiwania w takim typie domu to około 3-4 lat).

Wszystkie planowane świadczenia zarówno z pomocy społecznej jak i świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, świadczeń wychowawczych, przyznawanie i wypłacanie stypendiów, udzielane są zgodnie z obowiązującymi w danej sprawie przepisami. Każde postępowanie jest dokładnie sprawdzane i ewentualnie weryfikowane.
W postępowaniu o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej przeprowadzane są wywiady środowiskowe a także wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz osoby wymagającej pomocy. Często jest tak, że osoby zobowiązane do alimentacji, same borykają się z problemem finansowym, zdrowotnym. Ich środki pieniężne nie pozwalają na pomoc finansową osobie bliskiej, pomagają jedynie poprzez zakup żywności, pomoc usługową.

W związku z zauważalnym zjawiskiem w Polsce a także w naszej gminie jest starzenie się społeczeństwa. Coraz bardziej widocznym problemem jest samotność osób starszych ich choroba i niepełnosprawność. Osobom wymagającym opieki i pomocy osób trzecich Ośrodek zapewnia pomoc w formie usług opiekuńczych. Jednak nie zawsze pomoc ta jest wystarczająca, gdyż ze względu na zły stan zdrowia osoba chora wymaga całodobowej opieki i pomocy, w tym też fachowej pomocy medycznej. takich przypadkach na wniosek lekarza osoby kierowane są do domów pomocy społecznej dostosowanych do ich rodzajów schorzeń. Kierując chorą osobę do domu pomocy społecznej bardzo dokładnie badana jest jej sytuacja materialna, bytowa, rodzinna i zdrowotna. Z członkami rodzin przeprowadzane są wywiady tzw. „ alimentacyjne”, w celu ustalenia ewentualnej odpłatności lub częściowej odpłatności za pobyt osoby skierowanej do w domu pomocy społecznej. Ponadto Sądy na wniosek opiekunów prawnych również kierują osoby chore, niepełnosprawne do Domów Pomocy Społecznej, wtedy też nie mamy innej możliwości jak skierować taką osobę do odpowiedniej placówki. Duży nacisk kierujemy na pracę opiekunek środowiskowych ( dlatego też zatrudniamy dodatkowe osoby na podstawie umowy zlecenia), aby mogły wspierać nasze osoby starsze w ich miejscach zamieszkania. Chcemy jak najdłużej utrzymać osoby w ich miejscu zamieszkania. Stanowi to niższy koszt niż skierowanie osoby starszej, niepełnosprawnej, chorej do odpowiedniego Domu Pomocy Społecznej.

Pracownicy socjalni prowadzą szeroko rozumiana pracą socjalną w środowisku, przez co mobilizują osoby do podjęcia zatrudnienia, wzajemnego wspierania się w sytuacjach trudnych i ciężkich, załatwiają sprawy urzędowe, prawne, terapeutyczne w rodzinach. Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe jest: ( zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej): potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność, ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, brak możliwości zatrudniania, upośledzenie fizyczne i umysłowe, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych, alkoholizm, przemoc w rodzinie, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, inne.

Każda pomoc społeczna ( świadczenie) zarówno pieniężna, rzeczowa jak i usługi przyznawana jest decyzją administracyjną dyrektora ośrodka zgodnie
z obowiązującymi przepisami w oparciu o wywiad środowiskowy ( rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Wywiad zawiera niezbędną dokumentację, informację o sytuacji materialno-bytowej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej i zawodowej rodziny. Pracownik socjalny opisuje w nim problem rodziny, określa jej potrzeby i przyczyny udzielenia pomocy. Warunki, formy i rodzaje przyznawania pomocy zawarte są w ustawie o pomocy społecznej i tytułach wykonawczych a także programach rządowych.

Współprca z innymi instytucjami polegała m.in. na udzielaniu informacji o naszych podopiecznych, prośbach o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych
i przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych, wysyłaniu do innych instytucji wniosków o udostępnienie danych osobowych dotyczących naszych klientów; sporządzaniu meldunków i raportów sytuacyjnych, sprawozdań do DUW, Kuratorium Oświaty, DOPS, współpraca dotycząca aktywizacji dłużników alimentacyjnych z PUP, Starostwem Powiatowym, Komornikami, Policją, Prokuraturą. Łącznie napisano i odpowiedziano na około 1000 pism ( pisma, wnioski, odpowiedzi na pisma, odpowiedzi na wnioski, sprawozdania, informacje i inne). Na prośbę i potrzeby innych instytucji , urzędów udzielono informacji pisemnych  , dla ośrodków pomocy społecznej przeprowadzono od 20  wywiadów środowiskowych (rodzinnych) u osób, rodzin zobowiązanych do alimentacji. Pracownicy socjalni w I półroczu 2017 roku przeprowadzili z naszymi podopiecznymi 436 wywiadów środowiskowych w celu przyznania pomocy.

W/w pomocą objęto szczególnie rodziny wielodzietne, rodziny niepełne, rodziny, w których występowała przemoc, problemy alkoholizmu, bezrobocia oraz długotrwałej ciężkiej choroby. Wsparcia udzielano również rodzinom emeryckim. W ramach pracy socjalnej udzielono różnego rodzaju poradnictwa i pomocy w załatwieniu spraw alimentacyjnych, sądowych, w bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego (szczególnie w rodzinach wielodzietnych i niepełnych ) i innych.

Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich trudności życiowych OPS współpracuje także z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, PUP, MOPS-y, PCPR-y, Caritas-y, Sądy, Zespół Kuratorski, służba zdrowia, szkoły, Policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny, Schroniska, noclegownie, szpitale, fundacje, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie. W załatwianiu różnych spraw urzędowych osoby i rodziny mało zaradne życiowo korzystają z pomocy i porad pracowników socjalnych.

Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD. W I półroczu 2017 roku na bieżąco uzupełniano i przywożono odzież, pościel, obuwie oraz zabawki ze schroniska dla samotnych kobiet i rozdawano wśród naszych podopiecznych.

W miesiącu lipcu 2017r - 18 dzieci z naszej Gminy uczestniczy w koloni w Pustkowie finansowanej przez Kuratorium Oświaty. miesiącu sierpniu 2017 r- 20 dzieci będzie uczestniczyło w koloni w Białym Dunajcu organizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce ze środków profilaktyki.

Ośrodek Pomocy Społecznej nadal zapewnia obsługę administracyjną działającemu zespołowi interdyscyplinarnemu ds. przemocy w rodzinie. Pomoc polegała na organizowaniu spotkań zespołu oraz spotkań grup roboczych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce, wysyłaniu zawiadomień i zaproszeń osób dotkniętych przemocą w rodzinie a także wezwań osób co, do których istnieje podejrzenie stosowania przemocy, na uzupełnianiu „Niebieskich Kart”, pisaniu protokołów ze spotkań zespołu i grup roboczych. Ponadto osoby co, do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz stosują przemoc, jeżeli mają problem przychodzą na indywidualne spotkania. Wtedy też informowane są, że mogą skorzystać z darmowych porad psychologicznych, prawnych oraz wziąć udział w zajęciach grup wsparcia.

Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. Asystent pracował z 15 rodzinami, w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Jego praca polegała na pobudzaniu tych rodzin do aktywności zawodowej, rodzinnej, pokazywaniu jak prawidłowo funkcjonować w środowisku, w którym przebywają, jak prawidłowo zajmować się dziećmi, domem, rodziną.

 

Otrzymują:

1 x Burmistrz MiG Sobótka

1 x a/a

 

Sporządziły:

Jadwiga Bryłkowska i Katarzyna Dwornik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kordula Roszkowiak 03-08-2017 08:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-08-2017
Ostatnia aktualizacja: - 03-08-2017 08:30