Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym (posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) w formie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej: Osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkujące Powiat Wrocławski – Ziemski mogą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzicie przy ul. Kościuszki 131 we Wrocławiu ubiegać się o dofinansowanie do:

 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,

 • podjęcia działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej przez osoby niepełnosprawne,

 • usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.


Turnus rehabilitacyjny Niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego mogą uzyskać dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla siebie, a w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem (I i II grupy) i konieczności opieki osoby drugiej również dla opiekuna, w wysokości:

 • (27% przeciętnego wynagrodzenia) dla niepełnosprawnych w stopniu znacznym, dla dzieci do lat 16 oraz dla uczących się i niepracujących w wieku 16- 24 lat,

 • (25% przeciętnego wynagrodzenia) dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,

 • (23% przeciętnego wynagrodzenia) dla niepełnosprawnych w stopniu lekkim,

 • (18% przeciętnego wynagrodzenia) dla opiekuna oraz dla samej osoby niepełnosprawnej, jeśli jest ona zatrudniona w zakładzie pracy chronionej.
   

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania,

 • wypełniony przez lekarza pierwszego kontaktu: wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny,

 • oświadczenie o dochodach,

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego,

 • oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym – jeśli lekarz pierwszego kontaktu uzasadni we wniosku konieczność opieki.


Sprzęt rehabilitacyjny służący rehabilitacji w warunkach domowych z aktywnym udziałem osoby niepełnosprawnej zgodnie z zaleceniami lekarza.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania,

 • zaświadczenie lekarza do korzystania z wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego,

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego,

 • oświadczenie o dochodach,

 • kosztorys, fakturę proforma na wnioskowany sprzęt.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca podpisuje umowę ze Starostą, w której wymienione są szczegółowe zasady przyznania dofinansowania (maksymalne kwoty dofinansowania, sposób rozliczenia, termin realizacji zadania). Dopiero po jej podpisaniu możliwy jest zakup wnioskowanego sprzętu. Maksymalne dofinansowanie na ten cel może wynieść do 60% kosztów.


Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może być przyznane pod warunkiem częściowej refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia do danego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego przyznawanej osobom niepełnosprawnym, na podstawie odrębnych przepisów.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania,

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego,

 • oświadczenie o dochodach,

 • oryginał faktury VAT, kosztorys lub fakturę pro forma za zakupione przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, z uwzględnieniem na fakturze refundacji NFZ i udziału własnego pacjenta,

 • kserokopia zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z potwierdzeniem przyznania przez NFZ limitu cenowego na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sprzedawcę.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze uzależniona jest od limitu ceny ustalonego przez NFZ na poszczególne przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze i ustalana jest w oparciu o złożone dokumenty.

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których średni miesięczny dochód nie przekracza:

 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.


Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się

O dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się: osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty, bądź innego specjalisty, np. logopedy, psychologa. Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść do 80% kosztów przedsięwzięcia.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania,

 • zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę likwidacji barier,

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego,

 • oświadczenie o dochodach,

 • faktura pro forma lub kosztorys na wnioskowany sprzęt.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może być przyznawane co roku.


Likwidacja barier architektonicznych
O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które:
- mają trudności w poruszaniu się,
- są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść do 80% kosztów przedsięwzięcia.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania,

 • zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę likwidacji barier,

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego,

 • oświadczenie o dochodach,

 • udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych,

 • potwierdzenie zameldowania w Powiecie Wrocławskim.

Realizacja wniosków następuje według kolejności ich złożenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca podpisuje umowę ze Starostą, w której wymienione są szczegółowe zasady przyznania dofinansowania (maksymalne kwoty dofinansowania, sposób rozliczenia, termin realizacji zadania). Dopiero po jej podpisaniu możliwy jest zakup wnioskowanego sprzętu lub w przypadku barier architektonicznych przystąpienie do realizacji zakwalifikowanych do dofinansowania prac. 

Usługi tłumacza języka migowego i tłumacza - przewodnika
O dofinansowanie usług tłumacza języka migowego i tłumacza – przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty.
Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść nie więcej niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami, tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią orzeczenia o niepełnosprawności i dowodu osobistego.

Realizacja wniosków następuje według kolejności ich złożenia. Dofinansowanie wypłacane jest na podstawie umowy zawieranej ze Starostą. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie w/w zadania w każdym czasie.
 

 Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

O jednorazowe przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Maksymalne dofinansowanie może wynosić nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami, tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią orzeczenia o niepełnosprawności i dowodu osobistego.

Osoba niepełnosprawna zobowiązuje się prowadzić działalność lub być członkiem spółdzielni, do której wnosi wkład - 24 miesiące. Dofinansowanie wypłacane jest na podstawie umowy zawieranej ze Starostą. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie w/w zadania w każdym czasie.


Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania,

 • fakturę proforma lub kosztorys na wnioskowany sprzęt,

 • kopia dokumentu poświadczająca prawną formę prowadzonej działalności (aktualny wyciąg z rejestru – ważny 3 miesiące od daty uzyskania),

 • dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,

 • udokumentowane zapewnienie odpowiednich co do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania (np. kopia dokumentu określającego tytuł prawny do lokalu),

 • udokumentowane posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,

 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne (jeśli podmiot prowadzi działalność gospodarczą),

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacie należnych podatków (jeśli podmiot prowadzi działalność gospodarczą),

 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

 • listę niepełnosprawnych uczestników.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Cieciora 18-06-2015 08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Cieciora 18-06-2015 08:34