Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

                                            

 

Beneficjent: Fundacja Rodzinna Stacja

Partner I: Gmina Sobótka/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce

Partner II: Spółdzielnia Socjalna Parasol w Nysie

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Osi Priorytetowa: 9. Włączenie społeczne

Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Podziałanie: 9.2.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT WROF

Tytuł projektu: ‘MOCne więzi’

Okres realizacji: 01.10.2017-30.09.2018

Wartość projektu: 455 170,00zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 386 894,50 zł

Opis projektu:

Projekt MOCne więzi zakłada zakłada komplementarne usługi wsparcia rodzin, w tym usługi pracy z rodziną zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332) m.in. poprzez: asystenturę rodzinną (7 rodzin),konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym obywatelskie, terapię i mediację, organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych grupami wsparcia lub grupami samopomocowymi. Oferuje również pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez wsparcie rodziny wspierającej. Działania projektowe są szczególnie skupione wokół prewencyjności zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.
Wsparciem obejmiemy 17 rodzin zamieszkujących gminę Sobótka, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, priorytetowo doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego. Potrzeba realizacji działań wynika z tendencji wzrostowej dysfunkcjonalności rodzin w wieloproblemowym aspekcie - bezrobocie, ubóstwo, przemoc, uzależnienia, rozbicie rodzin, przestępczość oraz braku dostępności do wysokiej jakości usług społecznych w regionie. Projekt niweluje dysproporcje w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych wsparcia rodziny. Dzięki wsparciu specjalistów, rodzice odbudują swój potencjał do pełnienia roli opiekuńczo- wychowawczych, zwiększając kompetencje społeczne. Rodzice mają szansę odzyskać poczucie kontroli, wzrośnie ich motywacja do zmiany swojej sytuacji, a dzieci zdobędą umiejętności przejawiania pożądanych społecznie postaw. Uczestnicy będą mieli okazję wzorować się na autorytetach i pożądanych modelach rodziny wspierającej, a także w ramach grup samopomocowych wzmocnią swoje poczucie sprawczości, solidarności, wzajemnej pomocy i współdziałania w kierunku rozwiązywania problemów społecznych.

 

Planowane efekty i rezultaty projektu:

  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu -10
  • Liczba osób dorosłych w rodzinach, która dokonała postępu w wyniku objęcia usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym - 20
  • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 11
  • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu - 11

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Dwornik- Piszczałka 09-07-2018 08:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2018 08:01