Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sobótka dn. 25.05.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

z siedzibą: ul. Strzelców 2/1, 55-050 Sobótka

 

 

Dane do kontaktu z IOD

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych

 

opssobotka@poczta.onet.pl

71 3162-829

Osobiście pod adresem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce w pokoju nr 9/10

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

- ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej t. j. Dz. U. z 2017 poz.1769,

- ustawą z dnia 14 czerwca 1960r o Kodeks postępowania
administracyjnego t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1257,

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1938,

- ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1390,

- ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t. j. Dz. U. z 2017 poz. 697,

- ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1832,

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, jednostki uprawnione na podstawie przepisów prawa (m.in.
instytucje administracji państwowej i samorządowej, sądy, prokuratura, policja, samorządowe kolegium odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny) a także inne podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przetwarzają dane osobowe w tym podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora danych osobowych, takim jak np. operator pocztowy, bank, dostawcy oprogramowania dziedzinowego, wykonawcy usług wyłonieni w procedurach zamówień publicznych.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach t.j. Dz. U. z 2018 poz. 217 przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym wykazie akt Ośrodka Pomocy Społecznej uzgodnionym z Archiwum Państwowym.

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. przenoszenia danych,
 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku

Pani/Pana dane:

Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub/i* profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

 

Sobótka dn. 25.05.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

z siedzibą: ul. Strzelców 2/1, 55-050 Sobótka

 

Dane do kontaktu z IOD

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych

 

 

opssobotka@poczta.onet.pl

71 3162-829

Osobiście pod adresem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce w pokoju 9/10.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Klauzula informacyjna dla osób pobierających świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, zasiłku dla opiekuna, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” oraz dobry start „ 300 +”

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

- ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1952,

- ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1851,

- ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Dz. U. z 2016 poz. 1860,

- ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2092,

- ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów t. j. Dz. U. z 2018 poz. 554);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, jednostki uprawnione na podstawie przepisów prawa (m.in.
instytucje administracji państwowej i samorządowej, sądy, prokuratura, policja, samorządowe kolegium odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny) a także inne podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przetwarzają dane osobowe w tym podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora danych osobowych, takim jak np. operator pocztowy, bank, dostawcy oprogramowania dziedzinowego, wykonawcy usług wyłonieni w procedurach zamówień publicznych.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach t.j. Dz. U. z 2018 poz. 217 przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym wykazie akt Ośrodka Pomocy Społecznej uzgodnionym z Archiwum Państwowym.

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. przenoszenia danych,
 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Pani/Pana dane:

 

Nie podlegają, ale mogą podlegać zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji nie podlegają profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

 

Sobótka dn. 25.05.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

z siedzibą: ul. Strzelców 2/1, 55-050 Sobótka

 

 

Dane do kontaktu z IOD

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych

 

opssobotka@poczta.onet.pl

71 3162-829

Osobiście pod adresem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce w pokoju nr 9/10

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 

- ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych t. j. Dz. U. z 2017 poz. 180 ze zm.,

- ustawą z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego t. j. Dz. U. z 2018 poz. 755,

- ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne t. j. Dz. U. z 2018 poz. 755,

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, jednostki uprawnione na podstawie przepisów prawa (m.in.
instytucje administracji państwowej i samorządowej, sądy, prokuratura, policja, samorządowe kolegium odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny) a także inne podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przetwarzają dane osobowe w tym podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora danych osobowych, takim jak np. operator pocztowy, bank, dostawcy oprogramowania dziedzinowego, wykonawcy usług wyłonieni w procedurach zamówień publicznych.

 

Okres przechowywania danych:

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach t.j. Dz. U. z 2018 poz. 217 przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym wykazie akt Ośrodka Pomocy Społecznej uzgodnionym z Archiwum Państwowym.

 

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. przenoszenia danych,
 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku

Pani/Pana dane:

Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub/i* profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

Sobótka dn. 25.05.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

z siedzibą: ul. Strzelców 2/1, 55-050 Sobótka

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych

 

Dane do kontaktu z IOD

 

 

 

opssobotka@poczta.onet.pl

71 3162-829

Osobiście pod adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnej
rekrutacji i przyszłych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

 

Brak

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji.

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. przenoszenia danych,
 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie dobrowolne. Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie objęcie Państwa procesem rekrutacji.

 

Pani/Pana dane:

Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub/i* profilowaniu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Dwornik- Piszczałka 25-07-2018 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Dwornik- Piszczałka 25-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 25-07-2018 08:45