Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860).
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 21 grudnia 2016 r.,  w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. z 2016 r. poz. 2234).
3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 )
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm).
Jednorazowe świadczenie wynosi 4 000,00 zł.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.
    Przysługuje:
1. matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
2.jeżeli kobieta pozostawała pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.      Pozostawanie pod opieka medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.
3. Jeżeli u dziecka zdiagonozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Fakt ten potwierdza się zaświadczeniem lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii perinatologii lub neonatologii  
 
Nie przysługuje jeśli:
1. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.
2. jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
   Dokumenty:
1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
2. Dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o jednorazowe świadczenie (do wglądu)
3. Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną od 10 tyg. ciąży /druk ministerialny Dz.U 2010 nr 183, poz.1234)/ .Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka a także osób, które przysposobiły dziecko.
4. Zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
5. Kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka opieką prawną lub opieką faktyczną (oryginał do wglądu)
6. Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka /oryginał do wglądu/
7.  Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka /oryginał do wglądu/. 
  
Procedura postępowania:
1. Osoba ubiegająca się o jednorazowe świadczenie składa pisemny wniosek wraz z wymaganą dokumentacją u pracownika działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego /pok. nr 11/ - wniosek dostępny na stronie internetowej OPS.
2. Wniosek jest rejestrowany, a pracownik działu dokonuje analizy dokumentów.
3. Wniosek zostaje przekazany dyrektorowi Ośrodka do akceptacji.
4. Po akceptacji wniosek zostaje wprowadzony przez pracownika działu do programu informatycznego.
5. Zaakceptowany wniosek przez dyrektora Ośrodka stanowi podstawę do wydania decyzji administracyjnej.
6. Decyzja podpisana przez dyrektora Ośrodka zostaje przekazana wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru.
7. Stronie niezadowolonej z podjętej decyzji lub w przypadku decyzji odmownej przysługuje prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, które to odwołanie składa się w formie pisemnej w sekretariacie Ośrodka /pok. nr 9/10/ lub za pośrednictwem poczty.
Decyzja nie podlega opłacie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Cieciora 02-11-2017 07:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Dwornik- Piszczałka 02-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Cieciora 02-11-2017 07:49