Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności : bezrobocie, niepełnosprawność,  ciężka lub długotrwała choroba,  wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,  rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.

OSOBY UPRAWNIONE
Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) zamieszkują na terenie Gminy SObótka,
2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
3) dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:
1) dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
2) dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
3) studentom szkół wyższych i licencjackich.

FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO
1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, takich jak wyjścia lub wyjazdy do teatru, kina, muzeum na wycieczki szkolne, zielone szkoły, obozy szkolne, dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz kosztów związanych z uczestnictwem w praktykach zawodowych;

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, artystycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie;

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu:

a) podręczników, lektur, encyklopedii, atlasów, słowników i innych książek oraz multimedialnych

programów edukacyjnych pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, sprzętu komputerowego, komputera, części do komputera, oprogramowania komputerowego, pokrycia kosztów abonamentu internetowego, drukarki, tuszy i tonerów do drukarek, płyt CD i DVD, papieru do drukarki, biurka i krzesła do biurka,

b) zeszytów, długopisów, piórnika, plecaka lub tornistra i innych artykułów szkolnych,

c) stroju sportowego, galowego i obuwia zmiennego,

d) stroju szkolnego, jeżeli jest wymagany przez szkołę,

e) okularów korekcyjnych,

f) stroju treningowego, wymaganego na dodatkowych zajęciach realizowanych przez ucznia,

g) instrumentów muzycznych,

h) przyborów do nauki zawodu,

i) materiałów wymaganych przez szkołę na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,

j) przedmiotów związanych z procesem edukacyjnym np.: mikroskop,

luneta, itp.

k) innych pomocy niezbędnych w procesie edukacyjnym;

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ucznia szkoły ponadgimnazjalnej oraz słuchacza kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, a w szczególności:

a) zakwaterowania w bursie, internacie, domu studenta oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i

internacie,

b) transportu środkami komunikacji zbiorowej,

c) pokrycie czesnego;

5) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wyżej wymienionych nie jest możliwe albo - w niektórych przypadkach - nie jest celowe.

 

 

 

WNIOSEK
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobótce ul. Strzelców 2/1 w pokojach nr 1 i 3 i 4.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Cieciora 08-05-2015 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-05-2015 14:24