Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o jednorazowej zapomodze z tytułu urodzenia się dziecka

Niezbędne dokumenty: 
 • Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi ( stanowi załącznik ).
 • Zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu  - wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka ( stanowi załącznik )
 • Akt urodzenia dziecka(-ci) (oryginał +kopia).
 • Dowód osobisty wnioskodawcy (oryginał + kopia).
 • Dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką  prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego - oryginał do wglądu lub zaświadczenie) - dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną.

WNIOSKODAWCY, KTÓRYCH DZIECI URODZIŁY SIĘ PO 31 GRUDNIA 2012 ROKU LUB KTÓRZY PRZYSPOSOBILI DZIECKO PO TEJ DACIE DODATKOWO DO WNIOSKU MUSZĄ DOŁĄCZYĆ (w zależności od sytuacji):

 • Zaświadczenie  Urzędu Skarbowego (oryginał) lub oświadczenie o dochodzie za rok 2015 każdego pełnoletniego członka rodziny. 
 • Jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oświadczenie o dochodzie za 2015 rok.
 • Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny za 2015 rok.
 • Zaświadczenie (z ZUS, od pracodawcy) lub oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2015 (faktycznie odprowadzonych) - (oryginał).
 • Jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie  lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał + kopia).
 • Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2015 (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku) (oryginał). 
 • Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2015  lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:
  • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2015 rok. 
  • utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - oświadczenie i PIT za 2015z PUP.
  • utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT 11 za 2015 rok.
  • utrata zatrudnienia z umowy zlecenia - zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2015 rok.
  • utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno - rentowego i PIT za 2015 rok wystawiony przez ten organ.
  • wyrejestrowanie działalności gospodarczej - decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz - w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT 36 za 2015 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego.
  • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2015 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie).
  • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń - akt zgonu (oryginał + kopia).
 • Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2015  uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2015 roku Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2015 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:
  • zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2015 rok
  • uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - oświadczenie,
  • uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie (umowa i PIT 11 za 2015 rok).
  • uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno - rentowego i PIT za 2015 rok wystawiony przez ten organ.
  • rozpoczęcie działalności gospodarczej - decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za 2015 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
  • uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2015 wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),
 • Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2015 /2016 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa o pracę, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć  zaświadczenie o dochodzie  z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.


UWAGA !!! WNIOSKODAWCY, KTÓRZY OBJĘLI DZIECKO OPIEKĄ PRAWNĄ OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU SKŁADAJĄC WNIOSEK DOKUMENTUJĄ JEDYNIE DOCHÓD DZIECKA.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alina Polak 05-08-2011 09:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Cieciora 05-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Cieciora 25-04-2017 14:20